Stadsvallen är inte en försvarsvall, i första hand, utan gränsmarkering mellan levande och döda och mellan stad och land. Den visar besökare att här gäller stadens regler.


Stadsvallen är 450 meter lång
och går som skarp gräns mellan Hemlandens gravar och staden Birka. Efter undersökning 1980 kunde man se att vallen byggts i två omgångar.

Den äldsta vallversionen sträckte sig hela vägen upp till Borgbergets östra port medan den andra versionen från tidigt 900-tal byggde på den första utefter Hemlandens gravfält medan den södra delen försvann, kanske för att staden behövde expandera söderut.

Det finns antydningar om att båda versionerna haft någon form av träpalissad på krönet.


Stadsvallen har sex portar (genomgångar) som alla skär snett genom vallen i riktning mot samma område i Birka.

På kartan ovan har jag ritat in portarnas riktning och vart de möts i Svarta jorden... "alla vägar bär till Rom..", visar portarnas riktning vart stadens centrum låg, platsen med den livgivande källan, den som fick staden att växa?


Det finns vikingaskepp i stadsvallen!?

I stadsvallen har man hittat fem begravda båtar och skepp. Båtarna var stympade, för och akter saknades. Båtarna var nedgrävda i vallens överkant och i vallens längdriktning.

Båtarna i sig har för länge sedan förmultnat men båtnitar, beslag och spikar fanns kvar.

År 1879 hittar Hjalmar Stolpe två båtar men det är osäkert var i vallen.

År 1932 hittar Holger Arbman tre båtar och fynden är noga beskrivna. Fyndplatserna är markerade i vallen på kartan överst på sidan.

Eftersom bara en mindre del av stadsvallen har undersökts så kan det finnas fler begravda båtar att upptäcka.


Båtarna har formen av krigsskepp
, långa och smala och ur Birkas perspektiv troligen äldre uttjänta båtar. En av dessa (Bj 1137) hittades av Arbman i vallen direkt norr om våtmarksporten kan ha varit så gammal att den var från vendeltid, före vikingatid.


Varför finns det begravda båtar i stadsvallen?

Frid (fridr) var något som kunde utlysas för olika platser och tillfällen (julefrid, tingsfrid m.fl).

Både krigsskepp och handelsskepp hade frid ombord, så även handelsplatser som Birka. Men på båtar var ”friden” förstärkt och den som bröt friden på en båt dömdes dubbelt upp och bevisningen för brottet behövde bara vara hälften så starkt.


Skepp och båtars förhöjda frid kan vara anledningen till att båtar finns begravda i stadsvallen.

Skeppen som symbol för frid visade besökare att här gäller frid enligt stadens lagar och regler och att den var extra stark.


Andra båtar i form av skeppssättningar i trä och sten finns på tingsplatser där tingsfrid råder samt i gravfält.


Ovanstående text är min förkortade version av Gunilla Larssons uppsats: Birka och båtsymbolen
Läs den här (sid 151) som pdf >


Södra stadsvallen
(Stadsvall 2) är idag bortodlad men rester finns kvar under markytan.

För att du ska kunna se var resterna av vallen finns under mark så har man klippt upp en grässträng just där. Den klippta grässträngen syns bäst från slänten utanför Borgvallens östra port, du kan även följa den när du går på stigen utefter fårstängslet.

Läs mer om stadsvallen.

Birkaportalen >


 
Snabblänkar till alla sidor

1 - Borgs hage
Ett gravfält med över 400 gravar

2 - Borgberget och korset
Försvarsborg med vall och ett stenkors från 1800-talet, Ansgarsmonumentet.

3 - Garnisonen
Krigarnas område med husterrasser och brygga.

4 - Kammargravar
De rikaste gravarna på Birka är utformade som dolda rum i marken.

5 - Birkas hamn
Rester av hamnens träkonstruktioner finns kvar på sjöbotten. På land idag finns markeringar för stenkistor.

6 - Staden Birka, Svarta jorden
Här låg staden Birka.
Idag en vacker äng men under mark döljer sig meterdjupa lager av stadens olika skeden.

7 - Våtmark
En stor väg genom stadsvallen leder hit. Färskvatten, lertäkt eller?

8 - De fina kvarteren
Husterrasser med eftermiddagssol och utsikt över staden.

9 - Hemlanden
Över 1600 synliga gravar av olika form och storlek.

10 - Stadsvall
Birkas stadsvallar, den synliga i nordöst och den dolda i söder.

11 - Skålgropar
Ovanligt många och stora skålgropar i ett begränsat område. En helig plats före vikingatid? 

12 - Kugghamn
Ett outforskat område med hallbyggnad och båtuppdrag.

13 - Korshamn
Hallbyggnader som kan ge oss en ny bild av staden Birka och tiden före. 

14 - Salviksgropen
En av Birkas gåtor.
En skyddad lagun och hamn?
Äldre än Birka?

15 - Ormknös
Ett vackert gravfält med 15 gravar från Birkas äldsta tid.

16 - Grindsbacka
Ett igenvuxet gravfält med 60 gravar, troligen från 1000-talet

17 - Kvarnbacka
Gravfältet har 185 gravar, några är stora skeppssättningar.

18 - Kärrbacka
Ett gravfält med 45 gravar

19 - Långnabba puss
15 synliga gravar i skogen på Birkas baksida.

20 - Björkö by
Gård med vikingatida anor.

21 - Ellholmens gravfält
En ö under vikingatid med 5 olika typer av gravar.

22 Lindby brygga gravfält
En del av Birka finns även i Lindby på Adelsö, ett gravfält med 20 gravar.

23 - Silverskatten
År 1898 hittades den första delen av silverskatten i Lindby

24 - Vårdkase
Ett varningssystem med stora eldar

25 - Runstensparken
Nutida runverkstad och utställning av gamla runstenar (avbildade) i nyskick med färg och beskrivning.

26 - Ångholmen
Museum, WC, Mat, Vikingatida hus och vikingaskepp mm

27 - Ansgarskapellet
Invigd 1930

Guide
Birka och Hovgården

Båt från Adelsö till Birka med guidade visningar.  

Stor karta
Södra Adelsö och Birka.
Från Runstenspark till Björkö by.
Zooma in, sök och klicka.

Donation
När du vill uppmuntra till fortsatt arbete av webbsidan om Birka och Hovgården.