(Ombyggnad pågår, klart i april 2019)
Ormknös
 

Fornsök.
(Diffus text direkt i Fornsök. Egen avskrift längre ner).

Gravfält ca 90 x 60 meter (ÖSÖ-VNV)
Bestående av ca 15 fornlämningar.
Dessa utgöres av i högar, 1 rund, 1 kvadratisk,

3 rektangulära stensättningar,

1 skeppssättning och ca 5 resta stenar.

Högarna äro 14-19 m diam och 1,5-2,5 m h, utom 1 som är ca 5 m diam och ca 0,5 m h, 1 hög som är ca 14 m diam och fotränna, ca 2 m br ochca 0,2 m dj.

De största 3 högarna har grop i mitten.


Den rundastensättningen är ca 4 m diam och ca 0,2 m h. Övertorvad med talrika ca 0,3 m st stenar i ytan.

De rektangulära stensättningarna äro 3-6x2,5-4 m (ÖNÖ-VSV) och ca 0,4 m h. 1 är dock ca 15x9 m och ca 0,5 m h. Övertorvade. 1 i SÖ delen nu utgrävd och restaurarad) har rest mittsten 1 m h och resthörnsten 0,5 m h i NÖ.

De båda minsta har tydlig kantkedja av0,3-0,4 m st stenar.
Den största har grop i mitten, 3 meter i diameter och 0,5 m djup. I denna är ett förliggande block ca 1,5 m stort och 1,3 meter hög. I västra hörnet av en rest sten 0,7 m h.

Den kvadratiska stensättningen är ca 3x3 meter i sida och ca 0,4 meter hög. Övertorvad. Kantkedja av 0,3 meter stora stenar.

---------------
(Egen avskrift)
 

Ändring Dnr 5168/81

3 runda och 2 rektangulära stensättningar ark. undersökta år 1975.
Rapport.
Rikligt med fynd i 3 "brandgravar".
Datering: Vikingatid (2 ant. troligen äldre) 1982-04-05 RH

Teränguppgifter: Krönet och SV-sluttningen av moränrygg, beväxt med björk.

Beskrivning: (På maskin)
Gravfält, ca 90x60 meter (ÖSÖ-VNV), bestående av ca 15 fornlämningar. Dessa utgöres av 4 högar, 1 rund, 1 kvadratisk, 3 rektangulära stensättningar, (överstruket: Alla fyllda), 1 skeppssättning och ca 5 resta stenar. Högarna är 14-19 meter i diameter och 1,5-2,5 meter höga, utom 1 som är ca 5 meter i diameter och ca 0,5 meter hög, 1 hög som är ca 14 meter i diameter har fotränna, ca 2 meter bred och ca 0,2 meter djup.
De största 3 högarna har grop i mitten.

De runda stensättningarna är ca 4 meter i diameter och ca 0,2 meter höga. Övertorvad med talrika, ca 0,3 meter stora stenar i ytan. De rektangulära stensättningarna är 3-6x2,5-4 meter och ca 0,4 meter höga. 1 är dock ca 15x9 meter och ca 0,5 meter hög. Övertorvade. De båda minsta har tydlig kantkedja av 0,3-0,4 meter stora stenar. Den största har grop i mitten. Den kvadratiska stensättningen är ca 3x3 meter i sida och ca 0,4 meter hög. Övertorvad.

Skeppssättningen (otydllig) i gravfältets NÖ del är ca 25 meter långt och ca 5 meter brett. Den består av 1-1,5 meter stora stenar placerade 1-3 meter från varandra. De resta stenarna är 0,5-0,9 meter höga. De befinner sig i närheten av den största ((rent)) stensättningen.
--------------
(M-runa?) 3 meter i diameter och 0,5 meter djup. I denna är ett förliggande block ca 1,5 meter stort och 1,3 meter högt. I SV hörnet är en rest sten 0,7 meter hög.

(( T I )) (i SÖ delen, nu utgrävd och restaurerad) har rest mittsten 1 meter hög och rest hörnsten 0,5 meter hög i NÖ.
+ (ÖNÖ-VSV)

1 av gravarna (i NÖ) är under utgrävning.

I NÖ delen är möjligen en stensättning, rund, 6 meter i diameter och 0,1 meter hög. Övertorvad med i ytan talrika stenar 0,1-0,2 meter stora. Begränsningen i SÖ oklar. Kantkedja intill 0,5 meter hög av 0,7-1,3 meter C stenar och block. 

 


 
BORGBERGET

1 - Borg
Försvarsanläggning med borgvall.

2 - Korset
Ansgarsmonumentet 

3 - Garnisonen
Område för Birkas krigare


BIRKA

4 - BIRKA, Svarta jorden
Här låg staden Birka

5 - Kammargravar
Osynliga gravar (rum) under mark.

6 - Markering för bryggor
Två stenkistor markerade med stockar.

7 - Birkas hamn
Bevarade rester på sjöbotten.

8 - De fina kvarteren
Terrasser, vägar och gravar

9 - Stadsvallen
Den synliga delen i nordöst

10 - Stadsvallen
Södra - ej synlig men markerad med klippt grässträng.


HEMLANDEN

11 - Hemlanden
Över 1600 synliga gravar...

12 - Offerskålar
Ovanligt stora skålgropar

13 - Kugghamn
Outforskat område, gård?

14 - Korshamn
Kan dölja det äldre Birka.

15 - Salviksgropen
Osäker funktion.

16 - Lerpussen
Våtmark, lertäkt? med väg genom stadsvallen.

17 - Grav Bj 749
Väldokumenterad kammargrav.


GRAVFÄLT övriga

18 - Grindsbacka
60 synliga gravar, 1000-talet

19 - Ormknös
xx gravar

20 - Borgs hage
xx gravar

21 - Kvarnbacka
185 gravar

22 - Kärrbacka
xx gravar

23 - Långsnabba puss
Finns utanför bild i öster

24 - Ellholmen
och

25 Lindby brygga
på Adelsö


ÖVRIGT

26 - Björkö by
Gård vikingatida anor.

27 - Ansgarskapellet
Invigd 1930

28 - Ångholmen
Museum, WC, Mat, Vikingatida hus och båtar mm


LINDBY, södra Adelsö

29 - Silverskatten
1898

30 - Vårdkase
Varningssystem

31 - Runstensparken
Nutida runverkstad och utställning av gamla runstenar (avbildade) i nyskick med färg och beskrivning.

 

Start
Birka och Hovgården
Om
Om webbsidan