(Ombyggnad pågår, klart i april 2019)
Kärrbacka
 

Kärrbacka ligger ca 200 meter sydost om Björkö by.

Gravfältet brukar delas upp i tre delar, Stora och lilla kärrbacka och skogskärrbacka.

Kärrbacka har 45 synliga gravar
2 högar
1 röse
26 rektangulära gravar
10 runda stensättningar

4 treuddar
2 skeppssättningar

 

Gravfältet är delvis undersökt.

325x20-105 (NV-SÖ), bestående av ca 45 fornlämningar.
 

Dessa utgörs av:

1 röse
Röset är ca 20 meter i diameter och nästa 1,7 meter hög.
Stenarna är ca 0,4 meter stora och delvis lätt övermossade.
I röset finns två schakt, ett från SSÖ, 5-6 bred och 1,5-1,7 meter djup och ett från Söder 4-5 meter brett och ned till bottenskiktet. I schaktväggarna är talrika 0,3-0,4 m st stenar.

2 högar
Högarna är 8 respektive 10 m h och 0,7 respektive 0,6 m h. Båda har plant krön. Den större högen är skadad av grustäkt i SÖ delen.

ca 10 runda stensättningar
De runda stensättningarna är 3-10 m diam och 0,1-0,3 m h. Övertorvade med i ytan enstaka stenar, 0,2-0,4 m st. Tre har tendens till kantkedja, 0,1-0,2 m h, av 0,3-1,5 m (i regel 0,3-0,5) st stenar. Flera är mycket otydliga.

ca 26 rektangulära stensättningar
De rektangulära stensättningarna är 5-16x3-6 m (N-S till Ö-V) och 0,2-0,3 m h. Övertorvade. De flesta har kantkedja, 0,2-0,3 m h, av 0,4-1,5 m l stenar, ställvis utrasade.

2 skeppsformiga stensättningar
De skeppsformiga stensättningarna är 7 respektive 8 m l och 2,5 respektive 3 m br samt 0,2 respektive 0,3 m h. Övertorvade. Kantkedja, 0,2 m h, av 0,3-0,5 m l stenar. I stävarna är 0,6-0,9 l stenar, möjligen ursprungligen resta.

4 treuddar.
Treuddarna är 5-20 m i sida (en är 5 m och en är 17 m) och 0,3-0,4 m h (N, ÖSÖ, VNV till NÖ, ÖNÖ, SSV). Övertorvade med i ytan enstaka-talrika stenar, 0,2-0,3 m st. Kantkedja, 0,2-0,4 m h, av 0,3-0,8 m l stenar. 1-3 bevarade uddstenar, klumpformiga, 0,8-1 m st.

Terrassering, 18x5 m (NV-SÖ) och 0,1-0,4 m h. Ytan innehåller ställvisa 0,2-0,5 m st stenar. Den Ö kanten sluttar svagt uppåt och är ställvis kantad av 0,4-0,5 m l och 0,2-0,3 m h stenar. Den S kanten utgörs av en terrasskant, 0,3-0,4 m h. Den V kanten är tämligen rik på 0,3-0,6 m st stenar. Den N kanten är svåravgränsad.
 


 
BORGBERGET

1 - Borg
Försvarsanläggning med borgvall.

2 - Korset
Ansgarsmonumentet 

3 - Garnisonen
Område för Birkas krigare


BIRKA

4 - BIRKA, Svarta jorden
Här låg staden Birka

5 - Kammargravar
Osynliga gravar (rum) under mark.

6 - Markering för bryggor
Två stenkistor markerade med stockar.

7 - Birkas hamn
Bevarade rester på sjöbotten.

8 - De fina kvarteren
Terrasser, vägar och gravar

9 - Stadsvallen
Den synliga delen i nordöst

10 - Stadsvallen
Södra - ej synlig men markerad med klippt grässträng.


HEMLANDEN

11 - Hemlanden
Över 1600 synliga gravar...

12 - Offerskålar
Ovanligt stora skålgropar

13 - Kugghamn
Outforskat område, gård?

14 - Korshamn
Kan dölja det äldre Birka.

15 - Salviksgropen
Osäker funktion.

16 - Lerpussen
Våtmark, lertäkt? med väg genom stadsvallen.

17 - Grav Bj 749
Väldokumenterad kammargrav.


GRAVFÄLT övriga

18 - Grindsbacka
60 synliga gravar, 1000-talet

19 - Ormknös
xx gravar

20 - Borgs hage
xx gravar

21 - Kvarnbacka
185 gravar

22 - Kärrbacka
xx gravar

23 - Långsnabba puss
Finns utanför bild i öster

24 - Ellholmen
och

25 Lindby brygga
på Adelsö


ÖVRIGT

26 - Björkö by
Gård vikingatida anor.

27 - Ansgarskapellet
Invigd 1930

28 - Ångholmen
Museum, WC, Mat, Vikingatida hus och båtar mm


LINDBY, södra Adelsö

29 - Silverskatten
1898

30 - Vårdkase
Varningssystem

31 - Runstensparken
Nutida runverkstad och utställning av gamla runstenar (avbildade) i nyskick med färg och beskrivning.

 

Start
Birka och Hovgården
Om
Om webbsidan