Kärrbacka ligger ca 200 meter sydost om Björkö by.

Gravfältet brukar delas upp i tre delar, Stora och lilla kärrbacka och skogskärrbacka.

Kärrbacka har 45 synliga gravar
2 högar
1 röse
26 rektangulära gravar
10 runda stensättningar

4 treuddar
2 skeppssättningar

Gravfältet är delvis undersökt.
325x20-105 (NV-SÖ), bestående av ca 45 fornlämningar.
 

Dessa utgörs av:

1 röse
Röset är ca 20 meter i diameter och nästa 1,7 meter hög.
Stenarna är ca 0,4 meter stora och delvis lätt övermossade.
I röset finns två schakt, ett från SSÖ, 5-6 bred och 1,5-1,7 meter djup och ett från Söder 4-5 meter brett och ned till bottenskiktet. I schaktväggarna är talrika 0,3-0,4 m st stenar.

2 högar
Högarna är 8 respektive 10 m h och 0,7 respektive 0,6 m h. Båda har plant krön. Den större högen är skadad av grustäkt i SÖ delen.

ca 10 runda stensättningar
De runda stensättningarna är 3-10 m diam och 0,1-0,3 m h. Övertorvade med i ytan enstaka stenar, 0,2-0,4 m st. Tre har tendens till kantkedja, 0,1-0,2 m h, av 0,3-1,5 m (i regel 0,3-0,5) st stenar. Flera är mycket otydliga.

ca 26 rektangulära stensättningar
De rektangulära stensättningarna är 5-16x3-6 m (N-S till Ö-V) och 0,2-0,3 m h. Övertorvade. De flesta har kantkedja, 0,2-0,3 m h, av 0,4-1,5 m l stenar, ställvis utrasade.

2 skeppsformiga stensättningar
De skeppsformiga stensättningarna är 7 respektive 8 m l och 2,5 respektive 3 m br samt 0,2 respektive 0,3 m h. Övertorvade. Kantkedja, 0,2 m h, av 0,3-0,5 m l stenar. I stävarna är 0,6-0,9 l stenar, möjligen ursprungligen resta.

4 treuddar.
Treuddarna är 5-20 m i sida (en är 5 m och en är 17 m) och 0,3-0,4 m h (N, ÖSÖ, VNV till NÖ, ÖNÖ, SSV). Övertorvade med i ytan enstaka-talrika stenar, 0,2-0,3 m st. Kantkedja, 0,2-0,4 m h, av 0,3-0,8 m l stenar. 1-3 bevarade uddstenar, klumpformiga, 0,8-1 m st.

Terrassering, 18x5 m (NV-SÖ) och 0,1-0,4 m h. Ytan innehåller ställvisa 0,2-0,5 m st stenar. Den Ö kanten sluttar svagt uppåt och är ställvis kantad av 0,4-0,5 m l och 0,2-0,3 m h stenar. Den S kanten utgörs av en terrasskant, 0,3-0,4 m h. Den V kanten är tämligen rik på 0,3-0,6 m st stenar. Den N kanten är svåravgränsad.

 


 
Snabblänkar till alla sidor

1 - Borgs hage
över 400 gravar

2 - Borgberget och korset
Försvarsanläggning med borgvall och Ansgarsmonument.

3 - Garnisonen
Krigarnas område med husterrasser och brygga.

4 - Kammargravar
De rikaste gravarna på Birka är dolda rum i marken.

5 - Birkas hamn
Rester av hamnen finns på sjöbotten och markeringar på land för stenkistor/bryggfundament.

6 - Staden Birka, Svarta jorden
Här låg staden Birka. Idag en vacker äng men under mark finns meterdjupa lager av stadens olika skeden.

7 - Våtmark
En stor väg genom stadsvallen leder hit. Färskvatten, lertäkt eller?

8 - De fina kvarteren
Husterrasser med eftermiddagssol och utsikt över staden.

9 - Hemlanden
Över 1600 synliga gravar...

10 - Stadsvall
Birkas stadsvallar, den synliga i nordöst och den dolda i söder.

11 - Skålgropar
Ovanligt stora skålgropar, offerskålar. 

12 - Kugghamn
Outforskat område med spännande potential.

13 - Korshamn
Kan dölja spår av det äldre Birka.

14 - Salviksgropen
Avsides skyddad hamn? En av Birkas outforskade gåtor.

15 - Ormknös
15 synliga gravar

16 - Grindsbacka
60 synliga gravar, 1000-talet

17 - Kvarnbacka
185 gravar

18 - Kärrbacka
45 gravar

19 - Långnabba puss
15 synliga gravar på Birkas baksida.

20 - Björkö by
Gård med vikingatida anor.

21 - Ellholmens gravfält
Del av Birka på andra sidan sundet med 5 olika typer av gravar.

22 Lindby brygga gravfält
Del av Birka på andra sidan sundet.
20 gravar

23 - Silverskatten
År 1898 hittades den första delen av silverskatten i Lindby

24 - Vårdkase
Ett varningssystem med stora eldar

25 - Runstensparken
Nutida runverkstad och utställning av gamla runstenar (avbildade) i nyskick med färg och beskrivning.

26 - Ångholmen
Museum, WC, Mat, Vikingatida hus och båtar mm

27 - Ansgarskapellet
Invigd 1930

Flotten
Jag har skaffat både båt och flotte för att kunna guida er på Birka. Projektet är nystartat och saknar fasta rutiner. Kontakta mig för aktuell info.

Stora kartan
Karta med länkar över Birka och Lindby på Adelsö.
Zooma, se dig om och välj vad du vill veta mer om.

Donation
Här kan du lämna ett bidrag till fortsatt arbete och uppmuntran.